Administrator portalu zaleca przemyślane zakupy, gdyż zgodnie z art. 108 PrUp oraz art. 313 ust. 1 PrUp sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej szczegółowo określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Art. 108. Sprzedaż przez syndyka w toku postępowania upadłościowego nieruchomości upadłego wywołuje takie same skutki w stosunku do umowy najmu lub dzierżawy, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Art. 313. 1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Kupujący dokonując zakupu przedmiotu na portalu www.supersyndyk.pl oświadcza:

  • o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz brakiem zastrzeżeń z powyższego tytułu, a ponadto o zrzeczeniu się względem syndyka masy upadłości ewentualnych roszczeń za wady przedmiotu sprzedaży,
  • o zapoznaniu się z Regulaminem Portalu i przyjmuje go za obowiązujący,

Każda oferta prezentowana na portalu www.supersyndyk.pl może posiadać swój indywidualny regulamin, który jest widoczny jako odrębny załącznik w ogłoszeniu. Wzmianka o tym fakcie powinna być zawarta w treści ogłoszenia.