https://supersyndyk.pl/produkt/ogloszenie-o-sprzedazy-udzialow-w-spolce-aparatamenty-arkadia-sp-z-o-o-z-wolnej-reki
Bestseller

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE APARTAMENTY ARKADIA SP. Z O.O.

CENA MINIMALNA: 416.278,50 zł

Data wystawienia ogloszenia: 12 lutego 2020
Numer ogloszenia: 4753
  • Opis

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE APARTAMENTY ARKADIA SP. Z O.O. Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. w upadłości, w oparciu o postanowienie Sędziego – Komisarza z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt: VIII GUp 131/18 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży przez syndyka 40% udziałów w spółce Apartamenty Arkadia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wchodzących w skład Masy Upadłości po cenie o 25% niższej aniżeli cena oszacowania tj. 416.278,50 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt groszy).

1.Postępowanie w trybie sprzedaży ruchomości z wolnej ręki ma charakter pisemnego przetargu.

Sprzedaż nastąpi w ramach sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu pisemnego – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę brutto, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna.

2.Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny minimalnej, które należy uiścić na rachunek bankowy nr 96 2490 0005 0000 4600 2730 9630, wskazując w tytule: „PRZETARG – sygn. akt: VIII GUp 131/18 – apartamenty Arkadia”.

3.Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zamkniętych i zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie powinny być skierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem bądź osobiście na adres:

SANATORS sp. z o.o. ul. Słowackiego 20 lok. 701

35-060 Rzeszów

z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – PRZETARG – sygn. akt: VIII GUp 131/18”

4.Oferty należy składać do dnia 26.02.2020 r. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości.

5.Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

6.Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi kupujący. Dodatkowe informacje odnośnie ruchomości, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu tj. operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego z dnia 25 marca 2019 r. oraz dokumenty księgowe spółki – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com lub tel. 798 829 829.

7.Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz Kodeksu Cywilnego.

You've just added this Produkt to the cart: