https://supersyndyk.pl/produkt/dzialki-o-nr-ewid-334-2-386-2-i-pow-lacznej-04900-ha-w-feliksowie-gm-malanow-udzial-3-16

Działki o nr ewid. 334/2, 386/2 i pow. łącznej 0,4900 ha w Feliksowie gm. Malanów – udział 3/16

32 850,00 

Data wystawienia ogloszenia: 15 grudnia 2021
Numer ogloszenia: 15840
Zobacz koszyk

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W TRYBIE PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Elżbiety Gromady w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt XI GUp 297/18 zaprasza do składania pisemnych ofert w związku z likwidacją masy upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego: udział 3/16 w zespole nieruchomości gruntowych stanowiących działki o nr ewid. 334/2, 386/2 o powierzchni łącznej 0,4900 ha, znajdujących się w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Malanów, w miejscowości Feliksów, obręb 0007 Feliksów, dla którego Sąd Rejonowy w Turku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KN1T/00058114/2.

 

 1. Sprzedaż nastąpi w ramach pisemnego przetargu, na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna, tj. 32.850,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)
 2. Wadium w wysokości odpowiadającej 10% wartości nieruchomości tj. 3285,00 (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości tj. 39 1140 2004 0000 3102 7827 1175, w tytule przelewu: „Przetarg – sygn. akt. XI GUp 297/18”. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 3. Oferty należy składać listownie do dnia 28.01.2022 roku, na adres syndyka :
  Rafał Fabisiak ul. Grzybowska 2/78 | 00-131 Warszawa
 4. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dobrze zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana wraz z podaniem sygnatury akt XI GUp 297/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Gromada” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do ich składania. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości.
 7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta na piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta.
 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 9. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com, 798 932 932.
 10. Odpis Regulaminu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail z plikiem PDF, lub pobrać z biura Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa, w godz. 9:00 – 16:00.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

You've just added this Produkt to the cart: