https://supersyndyk.pl/produkt/dzialki-63-i-64-o-pow-039-ha-w-brzoza-gm-borow-udzial-1-2

Działki 63 i 64 o pow. 0,39 ha w Brzoza gm. Borów – udział 1/2

8 751,00 

Data wystawienia ogloszenia: 22 maja 2021
Numer ogloszenia: 15833

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W TRYBIE PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Beaty Cisek w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy z dnia 7 sierpnia 2020 r., sygn. akt: V GU 148/20 zaprasza do składania pisemnych ofert w związku z likwidacją masy upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego: udział ½ w zespole nieruchomości gruntowych stanowiących działki niezabudowane o nr ewid. 63 i 64 o powierzchni łącznej 0,3900 ha, znajdujących się w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Borów, w miejscowości Brzoza, obręb 0007 Brzoza, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1T/00033881/7.

 

 1. Sprzedaż nastąpi w ramach pisemnego przetargu, na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna, tj. 8.751,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych, zero groszy)
 2. Wadium w wysokości 875,10 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, dziesięć groszy) odpowiadająca 10% wartości nieruchomości, należy kwotę wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości tj. 37 1140 2004 0000 3402 8040 9817,w tytule przelewu: „Przetarg – sygn. akt. V GU 148/20”. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
 3. Oferty należy składać listownie do dnia 30 maja 2021 roku, na adres syndyka : Rafał Fabisiak ul. Grzybowska 2/78 | 00-131 Warszawa
 4. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dobrze zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana wraz z podaniem sygnatury akt V GU 148/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Beaty Cisek” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do ich składania. Wyboru oferty dokona Syndyk Masy Upadłości w swojej siedzibie tj. Grzybowska 2/78 | 00-131 Warszawa
 7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta na piśmie w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta.
 8. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 9. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com, 798 932 932.
 10. Odpis Regulaminu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail z plikiem PDF, lub pobrać z biura Grzybowska 2 lok. 78, 00-131 Warszawa, w godz. 9:00 – 16:00.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

You've just added this Produkt to the cart: