https://supersyndyk.pl/produkt/dzialka-straszydle-z-hala-magazynowa

Działka STRASZYDLE z halą magazynową

177 500,00 

SPRZEDAWCA: Syndyk masy upadłości Mariusza Laszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Meldom Mariusz Laszczyk i jako wspólnik spółek cywilnych działających pod firmami MELDOM s.c. i TEXOM s.c.

NSMU: 5

Stan wizualny dostępny na zdjęciach.

Zainteresowanych kupnem produktu zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Na towar sprzedawany wystawiam Fakturę VAT

Towar sprzedawany zgodnie z przepisami prawa upadłościowego Art.313 ust.1

Nabywca kupuje przedmiot bez żadnych obciążeń.

Data wystawienia ogloszenia: 19 maja 2020
Numer ogloszenia: 14503
  • Opis

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Mariusza Laszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Meldom Mariusz Laszczyk i jako wspólnik spółek cywilnych działających pod firmami MELDOM s.c. i TEXOM s.c. zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup z wolnej ręki prawa nieruchomości składającej się z działki o numerze ewid. 151/10 zabudowanej halą produkcyjną, obręb 0004 Straszydle, gmina Lubenia, powiat rzeszowski, o powierzchni 0,2881 ha., nr KW RZ2Z/00023270/3 – cena minimalna 177.500,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

  1. Sprzedaż nastąpi w ramach sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu pisemnego – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę brutto, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna.
  2. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny minimalnej tj. 17.750,00 które należy uiścić na rachunek bankowy nr 49 2490 0005 0000 4600 6774 2986, wskazując w tytule: „PRZETARG – sygn. akt: V GUp 138/18 – Straszydle ”.
  3. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zamkniętych i zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie powinny być skierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem bądź osobiście na adres:

SANATORS sp. z o.o. ul. Słowackiego 20 lok. 701 | 35-060 Rzeszów

z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA sygn. akt V GUp 138/18  – nieruchomość Straszydle”

  1. Oferty należy składać do dnia 15.06.2020r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości.
  2. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi kupujący.
  4. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowych, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com, 798 832 832..
  5. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz Kodeksu cywilnego.
You've just added this Produkt to the cart: