https://supersyndyk.pl/produkt/dom-195m2-z-dzialka-11ar-w-rzeszowie-przy-ul-sikorskiego

Dom 195m2 z działką 11ar w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego

847 946,00 

SPRZEDAWCA: Syndyk Masy Upadłości Mariusza Laszczyk i Edyty Laszczyk

Lokalizacja: Rzeszowa

Produkt: używany

Stan wizualny dostępny na zdjęciach.

Zainteresowanych kupnem zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wystawiam Fakturę VAT

Towar sprzedawany zgodnie z przepisami prawa upadłościowego Art.313 ust.1

Nabywca kupuje przedmiot bez żadnych obciążeń.

Data wystawienia ogloszenia: 6 lipca 2020
Numer ogloszenia: 15055
 • Opis

Opis

 

REGULAMIN

konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowych upadłych – Mariusz Laszczyk (Sygn. akt: V GUp 138/18) i Edyta Laszczyk (sygn. akt: V GUp 260/19)

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości upadłych – Mariusz Laszczyk i Edyta Laszczyk.

 

Przedmiotem konkursu ofert są prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Rzeszowie, obręb 210 Biała, przy ul. Sikorskiego 124A, obejmująca działkę o numerze ewid. 196/17 o powierzchni 1.099 m2, nr księgi wieczystej RZ1Z/00142064/9

 1. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusz Jaszewski z dnia 24 Kwietnia 2019 roku jest udostępniony do wglądu w siedzibie syndyka pod adresem: ul. Słowackiego 20 lok. 701, 35-060 Rzeszów w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 138/18 i V GUp 260/19, w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.
 2. Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344) oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

 

 • 2
 1. Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie niższą niż: 847.946,00 zł:
 2. Wadium ustala się w wysokości 10% wartości nieruchomości objętej ofertą zakupu.
 3. Termin do składania ofert upływa dnia 14.08.2020 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

 

 • 3

W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym, a ponadto:

 1. a) syndyk oraz jego małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia,
 2. b) upadły,
 3. c) Sędzia-Komisarz.

 

WARUNKI KONKURSU ORAZ WYMOGI OFERTY

 • 4

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1) wpłacenie do dnia 14.08.2020 roku wadium na wskazany poniżej rachunek bankowy, przy czym liczy się data wpływu środków na rachunek;

 

Dane do przelewu:

SANATORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

nr rachunku bankowego: 49 2490 0005 0000 4600 6774 2986

tytuł przelewu: wadium – PRZETARG – sygn. akt: V GUp 138/18 i V GUp 260/19  – nieruchomość przy ul. Sikorskiego

 

2) złożenie do dnia 14.08.2020 roku kompletnej pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na ręce syndyka na adres: SANATORS sp. z o.o., ul. Słowackiego 20 lok. 701, 35-060 Rzeszów z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – PRZETARG – sygn. akt: V GUp 138/18 i V GUp 260/19  – nieruchomość przy ul. Sikorskiego”, przy czym liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia;

3) oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu.

 

 • 5
 1. Oferta musi zawierać:

1) dokładne oznaczenie oferenta tj. imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych, a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy i siedzibę oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji, wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, a w przypadku osób zagranicznych adres do korespondencji na terenie Polski;

2) w przypadku, gdy oferentem jest jednostka organizacyjna lub spółka prawa handlowego w ofercie należy wyraźnie wskazać status prawny oraz dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta;

3) wskazanie przedmiotu oferty oraz oferowanej ceny, przy czym nie może być ona niższa niż cena minimalna; cena powinna być wyrażona jednoznacznie, poprzez jej określenie liczbowo oraz słownie;

4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu konkursu ofert oraz brakiem zastrzeżeń z powyższego tytułu, a ponadto o zrzeczeniu się względem syndyka ewentualnych roszczeń za wady przedmiotu sprzedaży;

5) czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu;

6) aktualne dane kontaktowe oferenta (telefon, adres do korespondencji, adres e-mail);

7) numer rachunku bankowego, na który miałby nastąpić zwrot wpłaconego wadium;

8) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i przyjęciu go za obowiązujący;

9) w przypadku osób fizycznych oświadczenie odnośnie pozostawania lub braku pozostawania w małżeńskiej wspólności ustawowej. W przypadku pozostawania w małżeńskiej wspólności ustawowej to czy oferent nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:

1) w przypadku przedsiębiorców aktualny odpis z właściwego rejestru oraz statutu lub umowy spółki;

2) dowód wpłaty wadium;

3) w przypadku osób prawnych uchwałę właściwego organu wyrażającą zgodę na nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego chyba, że z umowy spółki lub statutu wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna,

4) w przypadku podmiotów działających przez pełnomocnika odpis pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

5) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

6) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i przyjęciu go za obowiązujący, ujęty w §9.

 

 

 • 6
 1. Termin do składania ofert upływa 14.08.2020 roku.
 2. Zastrzega się, że rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej i spełniają warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie. Oferta niespełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana.
 3. Otwarcie ofert i wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu do ich składania. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości
 4. Wadium wpłacone przez wyłonionego oferenta ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone, bez naliczenia odsetek, w terminie 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

ZAWARCIE UMOWY

 • 7
 1. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą i jest zobowiązany do przystąpienia w terminie i w miejscu wskazanym przez syndyka do umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza, w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka.
 3. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a przed jej podpisaniem, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń za wyjątkiem zaliczenia wadium.
 4. Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz wszelkie należności publicznoprawne związane z przeniesieniem własności obciążają kupującego.
 5. W przypadku gdy oferent wycofa ofertę po terminie do ich składania a którego oferta zostanie wybrana, lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży – wpłacone wadium przepada na rzecz masy upadłości.
 6. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości. Poprzez przystąpienie do przetargu oferent potwierdza, iż zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.
 7. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Sprzedaż

nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych Sędziemu-Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży przy czym podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

 1. Jeżeli nabywca nie przystąpi do umowy w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka, syndyk przestaje być związany zobowiązaniem do sprzedaży nieruchomości na rzecz danego oferenta.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • 8
 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Sprzedaż dojdzie do skutku, gdy co najmniej jeden z oferentów zaoferuje cenę równą co najmniej cenie określonej w § 2 ust 1 Regulaminu.
 3. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowych, warunków konkursu, wydania Regulaminu konkursu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem. Kontakt z syndykiem: e-mail: syndyk@sanators.com, tel. 798 829 829.
 4. Odpis Regulaminu konkursu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF, lub pobrać ze strony internetowej www.sanators.com

 

 • 9

Oświadczenie oferenta:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem konkursu, akceptuję jego postanowienia i przyjmuję go jako obowiązujący na potrzeby nieograniczonego pisemnego konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłych – Mariusza Laszczyk i Edyty Laszczyk.

 

 

 

……………..………………………………………………… ……………..………………………………………………
miejscowość, data podpis oferenta

 

You've just added this Produkt to the cart: