https://supersyndyk.pl/produkt/2-pokoje-w-kaliszu-przy-ul-hozej

2 pokoje w KALISZU przy ul. Hożej

11 917,00 

SPRZEDAWCA: Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Gromada nieprowadzącej żadnej działalności gospodarczej

Lokalizacja: Kalisz

Stan wizualny dostępny na zdjęciach.

Zainteresowanych kupnem zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

Wystawiam Fakturę VAT

Sprzedaż zgodnie z przepisami prawa upadłościowego Art.313 ust.1

 

Data wystawienia ogloszenia: 1 czerwca 2020
Numer ogloszenia: 14988
  • Opis

Opis

Syndyk sprzeda z wolnej ręki 3/32 udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Kaliszu, ul. Hoża 17 lokal numer 6, budynek usytuowany jest na działce o nr ewid. 14/39 z obrębu Tyniec, w województwie wielkopolskim, składającego się z 2 pokoi, 1 kuchni, przedpokoju, 1 łazienki z wc o powierzchni 48,1m do którego przynależy piwnica, dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00066730/4 za cenę nie mniejszą od wysokości ceny oszacowania ww. nieruchomości, tj.: 11917 zł netto (jedenaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100)

  1. Sprzedaż nastąpi w ramach sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu pisemnego – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna.
  2. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny minimalnej, które należy uiścić na rachunek bankowy nr 65 2490 0005 0000 4520 6396 4529, wskazując w tytule „wadium – konkurs ofert – sygn. akt XI GUp 297/18 – Kalisz, ul.Hoża”.
  3. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zamkniętych i zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie powinny być skierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem bądź osobiście na adres:

SANATORS sp. z o.o. Rafał Fabisiak

Ul. Grzybowska 2/78

00-131 Warszawa
Z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ – KONKURS OFERT – sygn. akt XI GUp 297/18”.

 

  1. Oferty należy składać do 26.06.2020 r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości.
  2. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi nabywca.
  3. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com lub pod numerem telefonu 798-832-832.
  4. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz Kodeksu Cywilnego.
You've just added this Produkt to the cart: