Nowelizacja ustawy Prawo Upadłościowe

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją prawa upadłościowego dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą tak samo traktowani jak konsumenci. Dodatkowo sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik na skutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Upadłość jak abolicja MS podkreśla też, że instrumentem...

Czy zakup nieruchomości w toku postępowania upadłościowego jest bezpieczny?

Niewątpliwie, skoro prowadzone jest postępowanie upadłościowe dłużnik jest w stanie niewypłacalności, a co się z tym wiąże na pewno jego majątek obciążony jest hipoteką, a w księdze wieczystej wpisane są wzmianki o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Dlatego należy zastanowić się, czy zakup nieruchomości z takimi...

Nabycie ruchomości od syndyka

Przeprowadzenie sprzedaży majątku upadłego przez syndyka prowadzi z jednej strony do realizacji najważniejszego celu postępowania upadłościowego tj. zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, z drugiej zaś strony daje możliwość korzystnego nabycia mienia przez potencjalnych nabywców. Prawo upadłościowe nie zawiera szczególnych unormowań w zakresie skutków sprzedaży ruchomości...